Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

I. Postanowienia podstawowe
 
 

 1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i ustawą nr 89/2012 Coll., Kodeks cywilny (zwany dalej „kodeksem cywilnym”)
   
   Massive home s.r.o.
   IČ: 04885368
   DIČ: CZ04885368
   z siedzibą: Žižkova 1324/31, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Ústí nad Labem, sekcja C, sygnatura 37195 
   
   dane kontaktowe:
   e-mail: info@massivehome.cz
   telefon: +420 775 400 057
   www: https://www.massivehome.cz
   (zwana dalej „sprzedawcą”)
   

 2. Niniejsze warunki handlowe określają wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy oraz osoby fizycznej, która zawiera umowę sprzedaży poza swoją działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (zwana dalej „kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.massivehome.cz/ (zwana dalej „sklepeminternetowym”).

 3. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy sprzedaży. Rozbieżne ustalenia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków handlowych.

 4. Niniejsze warunki handlowe i umowa sprzedaży są zawierane w języku czeskim.
   
   

II. Informacje o towarach i cenach
 
 

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, zostały określone przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zostały wyświetlone łącznie z podatkiem VAT, wszystkimi związanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli z definicji towary te nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Niniejsze postanowienie nie wyklucza negocjowania umowy sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

 2. Wszelka prezentacja towarów umieszczonych w katalogu sklepu internetowego ma charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży odnośnie takich towarów.

 3. W sklepie internetowym zostały udostępnione informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów wymienionych w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie w przypadkach, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

 4. Ewentualne rabaty z ceny sprzedaży towarów nie mogą być łączone ze sobą, jeśli sprzedawca i kupujący nie uzgodnią inaczej.
   
   

III. Zamówienie i zawarcie umowy sprzedaży

 1. Koszty poniesione przez kupującego podczas korzystania ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy sprzedaży (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki podstawowej.

 2. Kupujący dokonuje zamówienia towarów wg. poniższych sposobów:
   • za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
   • wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.

 3. Składając zamówienie, kupujący wybiera towar, liczbę sztuk towaru, sposób płatności i dostawy.

 4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane, które wprowadził do zamówienia. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedającego, klikając przycisk Potwierdź zamówienie. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych danych w formularzu zamówienia i potwierdzenie, że kupujący zapoznał się z niniejszymi warunkami.

 5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca wyśle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres mailowy podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to jest automatyczne i nie jest uważane za zawarcie umowy. Aktualne warunki handlowe sprzedawcy stanowią załącznik do potwierdzenia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero po otrzymaniu zamówienia przez sprzedawcę. Powiadomienie o otrzymaniu zamówienia jest dostarczane na adres mailowy kupującego. / Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca wysyła kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres mailowy podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Aktualne warunki handlowe sprzedawcy stanowią załącznik do potwierdzenia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres mailowy kupującego.

 6. W przypadku, gdy sprzedawca nie może spełnić niektórych z wymogów określonych w zamówieniu, wyśle kupującemu zmienioną ofertę na jego adres mailowy. Zmieniona oferta jest uważana za nową propozycję umowy sprzedaży i w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego takiej oferty sprzedającemu na jego adres mailowy podany w niniejszych warunkach handlowych.

 7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu powiadomienia kupującego o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu sprzedawcy lub adres mailowy podany w niniejszych warunkach handlowych.

 8. W przypadku, gdy wystąpił oczywisty błąd techniczny ze strony sprzedawcy przy podawaniu ceny towarów w sklepie internetowym lub podczas procesu zamawiania, sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu po tej ewidentnie błędnej cenie, nawet jeśli automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia zostało wysłane do kupującego zgodnie z niniejszymi warunkami handlowymi. Sprzedawca poinformuje kupującego o błędzie bez zbędnej zwłoki i wyśle kupującemu zmienioną ofertę na jego adres mailowy. Zmieniona oferta jest uważana za nową propozycję umowy sprzedaży i w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez potwierdzenie jej akceptacji przez kupującego na adres mailowy sprzedającego.
   
   

IV. Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może wchodzić na swoje konto klienta. Ze swojego konta klienta kupujący może dokonywać zamówień towarów. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.

 2. Rejestrując konto klienta i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych poprawnie i zgodnie z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe.

 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do dostępu do jego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.

 4. Kupujący nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim korzystania z konta klienta.

 5. Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży lub niniejszych warunków.

 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne bez przerwy, w szczególności w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedawcy lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.
   
   

V. Warunki płatności i dostawa towarów
 
 

 1. Cena towaru lub ewentualne koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową sprzedaży mogą być zapłacone przez kupującego wg. poniższych sposobów:
   • bezgotówkowo przelewem na konto bankowe sprzedającego nr 300801141/0300, prowadzone przez ČSOB,
   • bezgotówkowo kartą płatniczą,
   • bezgotówkowo przelewem na konto sprzedającego za pośrednictwem bramki płatniczej Stripe,
   • gotówką za pobraniem przy odbiorze towaru,
   • gotówką lub kartą płatniczą podczas odbioru osobistego w lokalu,
   • gotówką lub kartą płatniczą podczas odbioru osobistego w punkcie odbioru przesyłek......
   

 2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie podano inaczej, koszty związane z dostawą towarów są również rozumiane jako cena zakupu.

 3. W przypadku płatności gotówką cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu płatna jest w terminie 30 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 4. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.

 5. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego zostaje spełniony z chwilą uznania odpowiedniej kwoty na koncie bankowym sprzedającego.

 6. W przypadku zamówienia na dostawę towaru wykonanego na zamówienie zgodnie z wymaganiami kupującego lub towaru nieprzechowywanego na magazynie, tzn. towaru, dla którego oferta nie stwierdza, że znajduje się w magazynie, kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedającemu zaliczki za cenę zakupu w wysokości 50% ceny zakupu. Termin płatności zaliczki wynosi 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy sprzedaży. Zaliczkę płaci się bezgotówkowo przelewem na konto bankowe sprzedawcy nr: 300801141/0300, prowadzone przez ČSOB ze wskazaniem symbolu wariabilnego w postaci numeru zamówienia.

 7. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu. Jednocześnie jest on zobowiązany do zarejestrowania otrzymanego dochodu u administratora podatkowego online, w przypadku awarii technicznej, nie później niż w ciągu 48 godzin.

 8. Towar dostarczany jest kupującemu:
   • na adres wskazany przez kupującego na zamówieniu.

 9. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.

 10. Koszt dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru jest podany w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku, gdy rodzaj transportu zostanie uzgodniony na podstawie specjalnego żądania kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.

 11. Jeżeli sprzedawca jest zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru podczas dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn po stronie kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z powtórną dostawą towaru lub kosztów związanych z innym sposobem dostawy.

 12. Odbierając towar od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia nienaruszenia opakowania towaru i w przypadku jakichkolwiek wad, niezwłocznego powiadomienia przewoźnika. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione przedostanie się do przesyłki, kupujący nie musi przejmować przesyłki od przewoźnika.

 13. Sprzedawca wystawia kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres mailowy kupującego.

 14. Kupujący nabywa prawo własności odnośnie towaru, płacąc pełną cenę zakupu towarów, w tym koszty dostawy, natomiast nie wcześniej niż przed odbiorem towaru.

 15. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego w momencie odbioru towaru lub w momencie, gdy kupujący był zobowiązany do odbioru towaru, ale nie uczynił tego z naruszeniem umowy sprzedaży.
   

 16. W produkcji na zamówienie możemy poprosić o zaliczkę w wysokości od 20 do 50% z łącznej kwoty.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży poza swoją działalnością jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

 2. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni
   • od dnia odbioru towaru,
   • od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części,
   • od dnia odbioru pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna ponowna dostawa towaru.

 3. Kupujący nie może m.in. odstąpić od umowy sprzedaży
   • na świadczenie usług, jeżeli zostały one zrealizowane za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedający poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy,
   • na dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań rynku finansowego niezależnie od woli sprzedającego i które mogą nastąpić w terminie odstąpienia od umowy,
   • na dostawę napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po upływie 30 dni i których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedającego,
   • na dostawę towarów, które zostały dostosowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby;
   • na dostawę towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami;
   • na dostawę towarów w zamkniętym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i nie można ich włożyć z powrotem ze względów higienicznych;
   • na dostawę nagrań audio lub wideo lub programu komputerowego, jeśli naruszył ich oryginalne opakowanie;
   • na dostawę gazet, periodyków lub czasopism,
   • na dostawę treści cyfrowych, jeśli nie zostały dostarczone na nośniku materialnym i zostały dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa do odstąpienia od umowy,
   • w innych przypadkach, o których mowa w § 1837 kodeksu cywilnego.

 4. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w okresie odstąpienia od umowy.

 5. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy sprzedaży zostanie wysłane przez kupującego na adres mailowy lub adres korespondencyjny sprzedawcy podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.

 6. Kupujący, który odstąpił od umowy, zobowiązany jest do zwrotu towaru sprzedającemu w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do sprzedającego, nawet jeśli towar nie może zostać zwrócony zwykłą drogą pocztową ze względu na swój charakter.

 7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni po odstąpieniu od umowy, wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy otrzymane od niego, w ten sam sposób. Sprzedawca zwróci otrzymane środki pieniężne kupującemu w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na to zgodę i jeśli nie poniesie w związku z tym dodatkowych kosztów.

 8. Jeżeli kupujący wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy towaru oferowany przez sprzedającego, sprzedawca zwróci kupującemu koszt dostawy towaru w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy towaru.

 9. Jeśli kupujący odstąpi od umowy sprzedaży, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych kupującemu, zanim kupujący nie przekaże mu towaru lub nie udowodni, że wysłał towar do sprzedającego.

 10. Towar musi zostać zwrócony przez kupującego sprzedającemu nieuszkodzony, niezużyty i niezabrudzony oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego zaliczenia roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z roszczeniem kupującego o zwrot ceny zakupu.

 11. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towarów przerwał produkcję lub import towarów. Sprzedający niezwłocznie poinformuje kupującego za pośrednictwem adresu mailowego wskazanego na zamówieniu i zwróci wszystkie środki pieniężne, w tym koszty dostawy, otrzymane od niego na podstawie umowy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego w terminie 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
   
   

VII. Prawa wynikające z nienależytego wykonania

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego, że podczas odbioru towar nie posiada wad. W szczególności sprzedawca odpowiada wobec kupującego, że w chwili, kiedy kupujący towar odebrał
   • towary posiadają cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia posiadają cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towarów lub na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
   • towary nadają się do celu wskazanego przez sprzedawcę do ich użytku lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
   • towar odpowiada jakością lub wykonaniem umówionemu wzorowi lub projektowi, jeśli taka jakość lub wykonanie zostało określone według uzgodnionego wzoru lub projektu,
   • towary są w odpowiedniej ilości, skali lub wadze i
   • towary są zgodne z wymogami prawa.

 2. Sprzedawca ma obowiązki wynikające z nienależytego wykonania co najmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania wynikające z nienależytego wykonania producenta. W przeciwnym wypadku kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa z wady, która wystąpi w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru.

 3. Jeśli na sprzedawanych towarach, na ich opakowaniach, w instrukcji dołączonej do towarów lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami wskazany jest okres, przez który towary mogą być używane, stosuje się przepisy dotyczące gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towary będą zdatne do użytku w zwykłym celu przez pewien czas lub że zachowają swoje zwykłe cechy. Jeżeli kupujący słusznie upomniał sprzedawcę za wadę towaru, okres na skorzystanie z praw z nienależytego wykonania lub okresu gwarancji zostanie przedłużony o czas, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.

 4. Postanowienia, o których mowa w powyższym ustępie warunków handlowych, nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie ze względu na wadę, za którą uzgodniono niższą cenę, do zużycia towaru spowodowanego jego zwyczajnym użytkowaniem, w przypadku towaru używanego do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towar miał w momencie odbioru przez kupującego, lub gdy wynika to z charakteru towaru. Prawo z nienależytego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeśli przed odbiorem towaru wiedział, że towar posiada wadę lub jeśli kupujący sam spowodował wadę.

 5. W przypadku stwierdzenia wady kupujący może złożyć reklamację do sprzedawcy i zażądać
   • wymiany na nowy towar,
   • naprawy towaru,
   • rozsądnej zniżki od ceny zakupu,
   • odstąpienia od umowy.

 6. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,
   • jeżeli towar posiada wadę zasadniczą,
   • jeżeli nie może prawidłowo używać rzeczy z powodu powtarzającego się występowania wad lub wad po naprawie,
   • w przypadku większej liczby wad towaru.

 7. Istotne jest takie naruszenie umowy, o którym strona naruszająca umowę wiedziała lub musiała wiedzieć już w chwili zawarcia umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała takie naruszenie.

 8. W przypadku wady, która oznacza nieistotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna), kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnej zniżki od ceny zakupu.

 9. Jeżeli wada usuwalna występowała wielokrotnie po naprawie (zwykle trzecia reklamacja z powodu tej samej wady lub czwarta z powodu różnych wad) lub towar posiada większą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący ma prawo zastosować żądanie zniżki od ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

 10. Składając reklamację, kupujący jest zobowiązany do poinformowania sprzedawcy, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się być nieusuwalną. Jeżeli kupujący nie wybierze swojego prawa wynikającego z zasadniczego naruszenia umowy w odpowiednim czasie, ma takie same prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.

 11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, na podstawie odstąpienia od umowy kupujący może żądać pełnego zwrotu ceny zakupu.

 12. Jeżeli sprzedawca udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed jego odbiorem lub sam go spowodował, sprzedawca nie jest zobowiązany do spełnienia roszczenia kupującego.

 13. Kupujący nie może dokonać reklamacji towarów podlegających zniżce z powodu, dla którego cena towaru została obniżona.

 14. Sprzedawca zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdym lokalu, w którym możliwe jest przyjęcie reklamacji, ewentualnie również w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania kupującemu pisemnego potwierdzenia o tym, kiedy kupujący skorzystał z prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga kupujący, a także potwierdzenia terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia o wykonaniu naprawy i czasie jej trwania, lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.

 15. Sprzedawca lub jego upoważniony pracownik decyduje o reklamacji natychmiast, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego w zależności od rodzaju produktu lub usługi wymaganego do fachowej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać rozstrzygnięta niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że sprzedawca uzgodni z kupującym dłuższy okres. Bezskuteczny upływ tego okresu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Za moment złożenia reklamacji uważany jest moment, w którym dojdzie do wyrażenia woli kupującego sprzedającemu (zastosowanie prawa z nienależytego wykonania).

 16. Sprzedawca poinformuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.

 17. Prawo z nienależytego wykonania kupującemu nie przysługuje, jeśli kupujący wiedział przed odbiorem rzeczy, że rzecz ma wadę lub jeśli sam kupujący taką wadę spowodował.

 18. W przypadku uzasadnionej reklamacji kupujący ma prawo do zwrotu odpowiednich kosztów poniesionych w związku ze złożeniem reklamacji. Takie prawo może kupujący zastosować u sprzedającego w ciągu jednego miesiąca od upływu okresu gwarancji, w przeciwnym razie sąd może go nie przyznać.

 19. Wybór sposobu reklamacji należy do kupującego.

 20. Prawa i obowiązki stron umowy dotyczące praw wynikających z nienależytego wykonania reguluje § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 i § 2161 - 2174 kodeksu cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Coll. o ochronie konsumentów.

 21. Pozostałe prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady reguluje regulamin reklamacji sprzedawcy.
   
   

VIII. Doręczanie

 1. Strony umowy mogą dostarczać sobie nawzajem wszelką korespondencję pisemną za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Kupujący doręcza korespondencję do sprzedającego na adres mailowy podany w niniejszych warunkach handlowych. Sprzedawca doręcza korespondencję do kupującego na adres mailowy podany na jego koncie klienta lub na zamówieniu.
   
   

IX. Dane osobowe

 1. Wszelkie informacje podane przez kupującego podczas współpracy ze sprzedawcą są poufne i będą traktowane jako takie. Jeżeli kupujący nie udzieli sprzedającemu pisemnej zgody, sprzedawca nie będzie wykorzystywał danych kupującego w żaden inny sposób niż w celu wykonania umowy, z wyjątkiem adresu mailowego, na który można wysyłać komunikaty handlowe, ponieważ procedura ta jest dozwolona przez prawo, chyba że zostanie wyraźnie odrzucona. Takie komunikaty mogą odnosić się wyłącznie do podobnych lub powiązanych towarów i mogą być anulowane w dowolnym momencie w prosty sposób (wysyłając list, mail lub klikając na link w komunikacie handlowym). Adres mailowy będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy stronami umowy.

 2. Bardziej szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w Zasadach ochrony danych osobowych TUTAJ.
   
   

IX.
 Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Pozasądowe rozstrzyganie sporów wynikających z umowy sprzedaży należy do Czeskiej Inspekcji Handlowej (Česká obchodní inspekce) z siedzibą pod adresem ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres strony internetowej: https://adr.coi.cz/cs. Platforma rozstrzygania sporów on-line znajdująca się na stronie internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym wynikających z umowy sprzedaży.

 2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska (Evropské spotřebitelské centrum Česká republika) z siedzibą pod adresem ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adres strony internetowej: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym według Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Inspekcja handlowa jest przeprowadzana przez właściwe biuro ds. działalności handlowej w zakresie swoich kompetencji. Czeska Inspekcja Handlowa sprawuje w określonym zakresie między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll. o ochronie konsumentów.
   
   

X. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ustalenia między sprzedawcą a kupującym podlegają porządkowi prawnemu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony umową sprzedaży zawiera element międzynarodowy, strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Niniejsze nie dotyczy praw konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów.

 2. Sprzedający nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w stosunku do kupującego w rozumieniu § 1826 ust. 1 lit. e) kodeksu cywilnego.

 3. Wszelkie prawa do strony internetowej sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafik, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do sprzedawcy. Zabronione jest kopiowanie, zmienianie lub inne korzystanie ze strony internetowej lub jej części bez zgody sprzedawcy.

 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich w sklep internetowy lub w wyniku korzystania z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Kupujący podczas korzystania ze sklepu internetowego nie może stosować procedur, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jego działanie i nie może wykonywać żadnej działalności, która mogłaby umożliwić jemu lub osobom trzecim nieuprawnioną ingerencję lub nieuprawnione korzystanie z oprogramowania lub innych komponentów składających się na sklep internetowy oraz korzystanie ze sklepu internetowego lub jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub zamierzeniem.

 5. Kupujący niniejszym przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

 6. Umowa sprzedaży, w tym jej warunki handlowe, jest archiwizowana przez sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

 7. Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać brzmienie warunków handlowych. Niniejsze postanowienie nie dotyczy praw i obowiązków powstałych w okresie mocy obowiązującej poprzedniej wersji warunków handlowych.

 8. Załącznikiem do warunków handlowych jest wzór formularza odstąpienia od umowy.
   
   

Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie w dniu 25.09.2020 r.